03 , . , , 30 30 , 30 .

, . , 30 . , , 30 30 . , . .

mdash , . . . 30 30 330 .

Responses to 30

  1. Spider Says:

    mdash 30 .

  2. John Says:

    27 . 30 .